Chihuahuacirkeln söker revisorer och en revisorssuppleant

På årsmötet i Jönköping den 22 mars väljs den nya styrelsen för 2020 och klubben söker också efter nya revisorer och en revisorssuppleant. Vi hoppas såklart att ni finns som vill engagera er i klubben och hjälpa till med detta.
Om du känner att detta är för dig, maila till info@chihuahuacirkeln.com

Att arbeta som revisor

Slår man upp ordet revisor i Svenska akademiens ordlista kan man läsa att det betyder granskare och att ordet revision betyder granskning. Revisorerna skall se till att verksamheten i en förening eller klubb, bedrivs i enlighet med stadgar, uppsatta mål och fattade beslut. Som revisor påtar man sig en ansvarsställning, ett förtroendeuppdrag som man valts till av föreningens medlemmar på årsmötet. Revisorerna kan ses som medlemmarnas förlängda arm för ”kontroll av” att styrelsen agerar i enlighet med stadgar och de uppdrag årsmötet och därmed medlemmarna givit dem.

Granska både ekonomi och verksamhet
Revisionen innebär dels en granskning av föreningens ekonomi, dels granskning av själva verksamheten. Den ekonomiska kontrollen bör genomföras löpande, eller åtminstone halvårsvis, via bokföringen och med avstämning mot verksamhetsplaner, protokoll och fattade beslut. Verksamhetsgranskningen sker lämpligast via mötesprotokoll. Revisorerna granskar om fattade beslut följs, om styrelsen följer fastställd verksamhetsplan, att beslut fattas i stadgeenlig ordning.

Informera styrelsen om fel och brister i tid
Revisorerna står likaså till förfogande för rådgivning till styrelsen, om sådana tillfällen skulle dyka upp. I enlighet med så kallad god revisionssed, bör revisorerna med jämna mellanrum avrapportera sitt uppdrag till föreningens styrelse. När fel och brister uppdagas ska revisorerna snarast informera styrelsen om dessa så rättelse kan ske. Denna information kan ges muntligen och om detta inte ger resultat, skriftligen enligt följande:. Först görs ett påpekande, (till exempel om det är något kassören bör tänka på), därefter sker en erinran (som är en påminnelse om det tidigare påpekandet), sist lämnas en anmärkning, (vilket innebär att något omedelbart måste åtgärdas).

Revisionsberättelse på årsmötet
Till årsmötet avger revisorerna en revisionsberättelse, där revisorerna föreslår årsmötet bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet, eller att avgående styrelse inte beviljas ansvarsfrihet. OBS! Inom SKK-organisationen är det den avgående styrelsen i dess helhet som beviljas respektive inte beviljas ansvarsfrihet. Enskilda ledamöter kan undantas, förutsatt det finns en protokollförd reservation.

Samarbete är viktigt
Det är viktigt att de förtroendevalda revisorerna (oftast är de två) samarbetar med föreningens revision. I en stor förening kan arbetet delas upp mellan revisorerna och när man stöter på tveksamheter kan man rådgöra med varandra och så vidare.

Vad är en revisorssuppleants huvudsakliga arbetsuppgift ?
Tanken är att revisorssuppleanten ska ta vid revisorns arbete om denne får förhinder eller av någon anledning inte kan uppfylla sitt uppdrag. För att slippa ha ett extra årsmöte akut så utser man en revisorssuppleant som är redo att hoppa in som stand in istället för revisorn.