Chihuahuacirkelns Avelspolicy

CC:s avelspolicy skall ses som ett komplement till Svenska Kennelklubbens (SKK, www.skk.se) och Svenska Dvärghundsklubbens (SDHK,www.sdhk.net) avelspolicy och de uppfödaretiska regler som SKK föreskriver, och arbeta för att våra raser Chihuahua korthår och Chihuahua långhår ska var sunda, friska, mentalt och exteriört fullgoda rastypiska individer. Alla uppfödare och hanhundsägare ska kontinuerligt utvärdera avkomman avseende såväl hälsa och mentalitet som exteriör.
Alla uppfödare skall vara väl förtrogna med och följa:

–          Chihuahuacirkelns RAS-dokument med avelsrekommendationer

–          SKK:s grundregler

–          Konsumentköplagen

–          Europarådets konvention till skydd för sällskapsdjur

–          Jordbruksverkets regler och bestämmelser

–          Djurskyddslagstiftningen

–          Rasstandarden för Chihuahua.

Krav för alla uppfödare och hanhundsägare av chihuahua:

–          Att innan första parning palpatoriskt knäledsundersöka avelsdjur. Detta görs efter 12 månaders ålder av veterinär med specialkompetens på hundens och kattens sjukdomar. Observera att chihuahuan ingår i ett av SKKs hälsoprogram och detta är därför ett krav och ingen rekommendation.

–          Att inte para tik före 18 månaders ålder, det är ett krav att Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2008:5) skall följas.

–          I de fall en tik genomgått ett andra kejsarsnitt skall tiken tas ur avel, Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2008:5) skall följas.

 

Strategi:

–          Att bibehålla den låga nivån på antalet obesläktade hundar i aveln och (om inte synnerliga skäl finns) ej upprepa samma kombination två gånger. Önskvärd inavelsgrad bör ej överstiga 2,5% per kull. Uppfödare rekommenderas att använda SKK Avelsdata vid beräkning av inavelsgrad.

–          Att prioritera sådan avel som värnar om chihuahuas naturliga fortplantningsförmåga/valpningsförmåga.

–          Uppfödare av chihuahua bör undvika att para en tik som snittats.

–          Att undvika ensidig satsning på ett begränsat antal handjur, så kallad matadoravel. I en stor population skall inte ett avelsdjur ge fler än 1% avkommor/år (antalet nyregistrerade valpar år 2010 var ca 2300st, 1% motsvarar därmed ca 23st valpar).

–          Att ögonlysa avelsdjur innan avelsdebut, för att lokalisera eventuella allvarliga ögonsjukdomar, samt därefter även vid 4 och 8 års ålder för att upptäcka ögonsjukdomar som debuterar senare i hundens liv.

 

Mål:

–          Att avelsdjuren, hane respektive tik, är utställda på officiell utställning och har ej – enligt standarden – diskvalificerande fel.

–          Att uppfödare kontinuerligt utvärderar sina egna avelsdjur och avkommor genom utställningar, via valpköpare och veterinära hälsoundersökningar.