Patellaluxation

Information om patellaluxation – PL. Obligatorisk undersökning av hundar i avel.

Källa Lennart Nilsfors, legitimerad veterinär.

Patellaluxation innebär att knäskålen – patella hoppar ur led – luxerar. Hos chihuahua rör det sig i stort sett alltid om medial patellaluxation, dvs knäskålen hoppar över till insidan av knäleden.

PL leder till att knäleden blir instabil och hunden inte kan röra sig på ett normalt sätt. Så småningom utvecklas kroniska ledförändringar – artros med smärta från knäleden och också i många fall korsbandsruptur.

PL leder alltså både till försämrade rörelser hos hunden och smärta och utgör både ett djurskyddsproblem och ett utställnings- och bedömningsproblem.

PL är ärftligt och för att undvika att hundar med PL går i avel och för anlagen vidare är det viktigt att hundar med PL inte används i avel. (Man kan få en s k traumatisk medial patellaluxation vid extremt kraftigt våld mot knäledens utsida. Detta är mycket sällsynt men kan förekomma t.ex. vid bilolyckor.)

För att komma till rätta med detta problem är det fr o m 2009 obligatoriskt att undersöka patella hos chihuahuor som skall gå i avel. Patellaundersökningen skall göras av en veterinär som antingen har gått en kurs i patellaundersökning eller är specialist i hundens o kattens sjukdomar. PL kontroll ska utföras tidigast vid 12 månader för ett giltigt patellaintyg.

I SKK’s hälsoprogram ingår patellaundersökning innan parning för raserna affenpincher, bichon frisé, bostonterrier, chihuahua, finsk spets, japansk spets och kooikerhondje.

Internationellt är det en stor variation när det gäller krav på patellaundersökning av chihuahua.

 

Vid patellaundersökningen graderas PL:

Grad 0 innebär att det inte föreligger någon patellaluxation

Grad 1 innebär att knäskålen kan luxeras med fingrarna men hoppar tillbaka på rätt plats

Grad 2 innebär att knäskålen spontant hoppar ut led

Grad 3 innebär att knäskålen permanent är luxerad.

(Grad 4 innebär att knäskålen inte kan skjutas tillbaka. I de flesta länder graderas enligt en 4 gradig skala. I Sverige använder de flesta en 3-gradig, vilket innebär att både grad 3 och 4 klassificeras som grad 3. En normal patella kan inte förskjutas ur led med handkraft.)

 

Patella Luxation innebär att knäskålen (patella) har hoppat ur led (luxerat) – d.v.s. hoppat ur fåran mellan knäledens rullkammar. Knäskålen kan antingen förskjutas över den inre rullkammen och hamnar då på insidan av knäleden – medial patellaluxation – MPL, eller förskjutas över den yttre rullkammen och hamna på utsidan av knäleden – lateral patellaluxation – LPL.
Små hundraser som toypudel, yorkshireterrier, boston terrier, pomeranian , pekingese och chihuahua är mera drabbade än större raser, men även hos större raser som labrador, golden retriever, boxer, akita inu, alaskan malamute och siberian husky förekommer PL. MPL utgör den absolut största andelen PL men ju större ras desto större andel LPL – t.ex. hos St bernhard är 30 % av patellaluxationerna LPL.

Vid undersökningen är det mycket viktigt att det görs på sträckt ben och att hunden är avslappad och samarbetsvillig. Om det inte går att sträcka benet med hunden stående måste hunden undersökas liggande på sidan, det högra benet undersöks med hunden liggande på vänster sida och tvärtom.

Vid grad 1 har hunden oftast inga rörelsestörningar men patella kan t.ex. efter ett högt hopp eller olyckligt fall hoppa ur led. Detta gör att hunden till något sådant händer inte behöver ha några tecken på rörelsestörningar.

Vid grad 2 ser man att hunden undviker att röra benet i knäleden, utan pendlar istället med bakbenet i hasleden. När knäskålen hoppar ut led kan inte hunden böja på benet utan hoppar istället då på tre ben.

Vid grad 3 och 4 är knäskålen permanent luxerad och det innebär naturligtvis stora problem för hunden att röra sig på ett normalt sätt.

Men det är inte bara de mekaniska rörelsestörningarna som är ett problem. PL gör att knäleden är instabil vilket leder till andra förändringar i knäleden. Nedslitning av ledbrosket på knäskålens undersida och på knäledens rullkammar leder till inflammation och smärta från knäleden. Så även en lindrig grad av PL leder så småningom till hälta p g a smärta. Instabiliteten leder också i många fall till att främre korsbandet brister. I en nyligen publicerad undersökning hade 42 % av hundar med MPL samtidigt korsbandsruptur vid en genomsnittsålder av 7 – 8 år.

Kirurgi är den enda egentliga behandlingen. Man använder då olika tekniker för att få knäskålen att stanna kvar i knäskålsfåran. Sjukgymnastik är ett komplement för att stärka muskulaturen och förbättra rörelsemönstret. Framförallt hjälper detta hundar med grad 1 och 2 att hålla patella på plats.

Det finns alltså betydande skäl av minska frekvensen PL hos chihuahua. Det viktigaste är förstås djurskyddsskälet – hunden kan inte röra sig på ett normalt sätt och PL leder till smärta i den drabbade knäleden. Höga veterinärkostnader för hundägaren är ett annat problem. Det bästa sättet att minska frekvensen PL är att inte använda hundar med PL i avel.

Chihuahuacirkelns rekommendationer för närvarande innebär att båda föräldrarna får ha maximalt tillsammans 1. D.v.s. en hund utan patellaluxation kan paras med en hund med 1 i patellaluxation i en knäled.. En viktig del av detta program är också de veterinärer som utför patellaundersökningarna. Det är givetvis oerhört viktig att undersökningen utförs på ett korrekt och noggrant sätt för att hälsoprogrammet skall fungera.

Vidare finns det för närvarande begränsade sanktionsmöjligheter mot uppfödare som struntar i att patellaundersöka sina avelsdjur eller använder avelsdjur med sämre patellastatus än de rekommenderade.

Till dess får vi alla försöka ta vårt ansvar och undvika att använda hundar med PL i avel.