Kallelse till Chihuahua Cirkelns digitala årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Chihuahua Cirkelns årsmöte den 26 – 28 mars 2021.

Mötet genomförs på distans som ”digitalt årsmöte” och pågår under tre dagar. Du har först möjlighet att delta vid ett förberedande möte via videokonferens den 17 mars kl. 18:00 och kan sedan delta i ett beslutsmöte genom att någon gång under mötestiden avge dina röster i de ärenden mötet avhandlar. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare samt ”arbetsordning för mötet.

Deltagande vid beslutsmötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 28 februari och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med SKKs medlemshantering via medlem@skk.se

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kommer att få en inbjudan via e-post med möteslänk för att kunna delta i det förberedande. Därefter får alla medlemmar en inbjudan att delta i beslutsmötet till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad instruktion för mötesdeltagare”. Inbjudan till såväl det förberedande mötet som beslutsmötet skickas ut av SKK i nära anslutning till respektive möte.

Rambudget

Till den här kallelsen bifogas styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisorer Roger Wiklund eller Lena Fredriksen, som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorerna via roger.wiklund@signumwhippet.com

Val

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar före beslutsmötet eller vid det förberedande mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:

 • Namn på den nominerade
 • Den post nomineringen avser
 • Kontaktuppgifter till den nominerade

 

Person kan endast nomineras till en post av följande:

 1. Justeringsperson
 2. Ordförande
 3. Styrelseledamot
 4. Suppleant
 5. Revisor
 6. Revisorssuppleant
 7. Valberedningens sammankallande
 8. Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till Björn Hellström via shineonbjorn@gmail.com. Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

Observera även att årsmötet är sammanslaget, vilket bland annat innebär att mandatperioder förlängts med 1 år och att både 2019 och 2020 års verksamhet kommer redovisas. Motioner som skickats in för beredning och skulle avhandlas på årsmötet 2020 kommer istället att avhandlas nu. Styrelsens förslag till beslut för inskickade motioner finns i protokoll från styrelsemöte 2020-03-04. Det går att skicka in ytterligare motioner fram till tre veckor före ordinarie årsmöte enligt klubbens stadgar § 7, mom 5. De ska alltså vara styrelsen tillhanda senast fredag 5 mars och skickas påskrivna via post till sekreterare på adress:

Ellinor Klingborn Oldenvik
Esplanaden 5 c
761 44 Norrtälje

Vänliga hälsningar

Styrelsen